Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő
Szolgáltató neve: Inoxtrade Company Kft.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 1225 Budapest, Bányalég u. 47-59.
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen tájékoztató célja, hogy látogatóink és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. A pontos jogszabályi előírásokat külön pontban soroljuk fel, ezt a tájékoztató végén helyeztük el.
1. Elektronikus levelezés
Az oldalunkon kihelyezett email címünkre érkezett üzenettel hozzájutunk az email címéhez. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismerjük. Az Ön hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat.
2. Számlázás
Amennyiben megrendeli valamely szolgáltatásunkat/termékünket, általában szerződést kötünk, és számlát állítunk ki az elvégzett munka díjazásáról, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérjük a számlázási nevét és címét, és az email címét, amelyen az adatokat egyeztetjük.
4. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
Üzleti / szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük partnereink vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

IV. Hozzájárulás visszavonása
Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:
• Emailen keresztüli kapcsolatfelvétel
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteink esetén, kérjük, írjon egy rövid üzenetet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség
A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Ha a kért adatokat megbízóink nem adják át, lehetetlen teljesíteni a vállalt szolgáltatást.
Szolgáltatásaink megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés írásban vagy szóban. A szerződéseinkbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjük, tudnunk kell, ki a másik fél, hol érjük el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintjük megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

VI. Jogos érdek megnevezése
Üzleti partnereink, üzlettársaink vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel együtt dolgozunk egy-egy munkafolyamat során (pl. cégek képviselői). Ezeket a személyes adatokat korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptuk, a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az érintettek. A tiltakozási jogot minden partnerünknek biztosítjuk.

VII. Az adatok tárolásának időtartama
Elektronikus levelezés és megrendelő űrlap (név, email cim, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig vagy törlési kérelemig.
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.
Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig vagy törlési kérelemig.

VIII. Biztonsági intézkedések
Vállalkozásunkban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

IX. Címzettek
Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Emailek fogadása és küldése:
Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Az adatkezelő megnevezése: Websupport Magyarország Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-381419
Az adatkezelő adószáma: 25138205-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Az érintett által online megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Weboldal üzemeltetés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Turex 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 1201 Budapest, Attila u. 14.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36707724614
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

X. Harmadik országba továbbítás
Nem továbbítunk adatokat egyetlen más országba sem.

XI. Az érintett jogai
1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Ügyfeleink, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:
• adatkezelés céljai
• az érintett személyes adatok kategóriái
• címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
• az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
2. Helyesbítéshez való jog
Ügyfeleink, partnereink jogosultak arra, hogy kérésükre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.
3. Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfeleink, megbízóink, kérésére, vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltünk;
• ügyfél/megbízó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• ügyfél/megbízó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltünk;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha nyilvánosságra hoztunk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfeleink /megbízóink kérelmezték a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.
Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntésünket. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfeleinket/megbízóinkat/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ügyfeleink/ megbízóink jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:
• vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
• az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• a felhasználó / ügyfél tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelet előzetesem tájékoztatjuk. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Ügyfeleinket/ a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.
5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfeleink / megbízóink jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésemre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6. Tiltakozás joga
Ügyfeleink tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfeleink érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmükhöz kapcsolódnak.
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

XII. Panasz esetén
Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük írjon az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

XIII. Automatizált döntéshozatal
Vállalkozásunkban nem működik automatizált döntéshozatal.

XIV. Az adatkezelések jogalapjának
meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések
Jelen tájékoztató 2022. január 1-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk.

Cookie-kezelés

Mi az a cookie (süti)?
Az inoxtrade.hu látogatásakor weboldalunk olyan alkalmazásokat, információ csomagokat (cookie, süti) használ, telepít számítógépére, amelyekkel megkönnyítjük és gyorsítjuk weboldalunk által kínált szolgáltatásokat, folyamatokat, továbbá adatokat szolgálnak annak érdekében, hogy hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk biztosítani az Ön számára szolgáltatásainkat. Ezen alkalmazások, információs csomagok (cookie, süti) megváltoztathatóak. A cookie (süti) segít például abban, hogy felismerjük számítógépét a következő látogatáskor, valamint statisztikai mérések elvégzése céljából.
Milyen adatokat kezel a cookie (süti) és mi az adatkezelés célja?
Az alkalmazott cookie (süti) a munkameneteit azonosítja, illetve különbözteti meg más felhasználótól, a weboldalon keresztüli a weboldal látogató érdeklődési körét a weboldal látogatása alkalmával a honlapon található szolgáltatások/cikkek tekintetében, tárolja az ajánlatkérő űrlap illetve a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott nevet, cégnevet, telefonszámot, email címet, a felhasználó utolsó belépésének időpontját.
Az adatkezelés céljai:
✓ Az igénybe vett szolgáltatások hatékonyabbá, kedvezőbbé tétele
✓ Az inoxtrade.hu jogainak érvényesítése
✓ A felhasználók azonosítása
✓ A honlap szolgáltatásainak megfelelő fenntartása
✓ Statisztikai és analitikus, látogatottsági, oldalhasználati elemzések készítése
✓IT rendszerünk folyamatos fejlesztése
Mi az adatkezelés jogalapja?
Az Ön, mint érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Mennyi ideig kezeljük ezeket az adatokat?
Azoknál információcsomagoknál (cookie), amelyek munkamenetet is rögzítenek a munkamenet és a böngésző bezárásától számított 30 napig.
A cookie (süti) módosítása lehetséges?
Amennyiben a cookie (süti) alkalmazása zavarja, úgy lehetősége van a számítógépére telepített cookie (süti) törlésére, illetve a böngészője beállításai között lehetősége van a cookie (süti) letiltására. A cookie (süti) alkalmazásának tiltása esetén tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalunk működése nem lesz teljes értékű. Az egyes böngészőben történő beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn?redirect=no
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Külső Szolgáltató naplózása, mint adatkezelés
Olyan szolgáltató, mint a Google Analytics , Doubleclick szerverei információcsomagokat (cookie, süti) tárolhatnak számítógépén annak érdekében, hogy szolgáltatásukat elvégezzék. Ennek keretében olyan adatokat gyűjthetnek, mint különösen IP cím, böngészési adatok, weboldal látogatottsági adatok. Az adatkezelésükkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
Google Analytics és Doubleclick szolgáltatás: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu
Amennyiben a weboldal betöltődése során az „OK” - gombra kattint, az oldal alsó részén található cookie-sáv jobb oldalán, úgy előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulást adta a cookie-k (sütik) alkalmazásához.
További általános jellegű és technikai információk a cookie-k-ról:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%Bcti


add google map
© Inoxtrade Company Kft. Minden jog fenntartva. Powered by Webface.